Zvyšovanie cien energií

Vyúčtovanie za energie a ostatné poplatky súvisiace s prevádzkou bytovej jednotky je realizované vždy ku koncu kalendárneho roka, čiže k 31.12. Následne prichádza obdobie, kedy správca bytového domu musí všetko zúčtovať, prepočítať a v správnej výške vyčísliť buď preplatok alebo nedoplatok za každý byt zvlášť. Hotové vyúčtovanie predchádzajúceho roka je správca povinný doručiť každému vlastníkovi zvlášť najneskor do 31.5. A to buď doporučeným listom alebo osobne do schránok za prítomnosti 2 svedkov.

ZVYŠOVANIE CIEN ENERGIÍ
Vyúčtovanie služieb vždy obsahuje aj informáciu aká je výška platieb na nasledujúce obdobie. Ak sa však výrazne zvýšia ceny energií, správca je oprávnený premietnuť toto zvýšenie aj do mesačných preddavkových platieb poplatkov za každú bytovú jednotku.