Čo je to spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB)?

SVB je samostatná právnická osoba, ktorá slúži na samosprávu bytového domu priamo vlastníkmi.

Ako sa zakladá spoločenstvo?

SVB sa zakladá na schôdzi vlastníkov bytov hlasovaním v zmysle poslednej aktualizácie zákona. Hlasovanie môže byť písomné. SVB sa zakladá podpisom spoločenskej zmluvy a zaregistrovaním spoločenstva na Obvodnom úrade na odbore Všeobecnej vnútornej správy, kde sa spoločenstvo zaregistruje ako právnická osoba v registri spoločenstiev. http://portal.ives.sk/registre/startsvb.do

Pri zakladaní spoločenstva je potrebné zvoliť orgány spoločenstva:

  • Predsedu SVB, ktorý je štatutárom spoločenstva.
  • Radu SVB, ktorá je kontrolným orgánom spoločenstva a musí mať minimálne 3 členov alebo iný nepárny počet, aby mohla právoplatne rozhodnúť.
  • Zhromaždenie vlastníkov bytov je najvyšší rozhodovací orgán spoločenstva. Zhromaždenie zvoláva rada SVB.

Vlastníci si následne, prostredníctvom predsedu SVB, rady SVB a zhromaždenia vykonávajú správu bytov sami. V prípade, ak si niektoré činnosti nevedia, alebo nemôžu zabezpečiť sami, môžu ich delegovať na profesionálneho správcu prostredníctvom mandátnej zmluvy. Nikdy však nemôžu delegovať štatút SVB. V zásade môžu delegovať celý výkon správy na profesionálneho správcu, okrem narábania s peniazmi vlastníkov a podpisovania zmlúv.

Aké sú výhody SVB?

  • Vlastníci si sami rozhodujú o hospodárení s finančnými prostriedkami.
  • SVB má svoj vlastný účet v banke, na ktorý vlastníci uhrádzajú svoje platby za byty a nebytové priestory.
  • SVB si vykonáva drobné opravy v bytovom dome svojpomocne a veľké opravy si zabezpečuje samostatne.
  • SVB si samo organizuje výbery dodávateľov, organizuje súťaže, uhrádza faktúry.
  • V SVB je dokonalý prehľad vo financiách, platbách, úhradách.
  • V prípade, že si SVB nevie niektoré činnosti zabezpečiť samé (napr. ekonomiku, vyúčtovanie nákladov za služby a plnenia, daňové priznanie, vedenie evidencie) môže využiť služby zmluvného správcu – mandatára napríklad niektorú z našich správcovských spoločností HABYTER. Tým bude zabezpečená aj dokonalá vzájomná kontrola.

Správu vášho domu alebo bytu zverte do našich rúk

Zaujala vás ponuka našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať a požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.