Typ služby

Cena

Vypracovanie vyúčtovania nákladov za   

služby a plnenia / rok

6,00€

Potvrdenie správcu o tom, že vlastník

nemá nedoplatky

8,50€

Potvrdenie o veku domu

8,50€

Informačná upomienka

0,00€

Písomná upomienka

6,00€

Splátkový kalendár – vyhotovenie

10,00€

Poplatok za prípravu podkladov k

platobnému rozkazu

4% z dlžnej sumy

Poplatok za prípravu podkladov k

dobrovoľnej dražbe

2% z dlžnej sumy

Mesačný poplatok za spravovanie úveru

0,00€

Za prípravu žiadosti na komerčný úver

0,3 % z výšky požadovaného úveru

Za prípravu žiadosti o úver ŠFRB

0,5 % z výšky požadovaného úveru

Poplatok za vypracovanie preberacieho

protokolu pri zmene správy

250,00€

Poplatok za vyhotovenie písomností na    

vznik SVB

150,00€

Poplatok za vyhotovenie písomností 

potrebných k zániku SVB a prebratie do

správy

150,00€

Zvolanie schôdze 1x ročne

0,00€