Platnosť zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov končí 31.3.2024. Od 1.4.2024 nadobúda účinnosť novela tohto zákona podľa zmeny zákona č.205/2023 Z.z.
V § 1 ods. 1 sa stanovuje jasné ohraničenie zákona ako komplexnej právnej normy, ktorá upravuje práva a povinnosti súvisiace s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov. Tento zákon o vlastníctve bytov detailne rieši viacero kategórií právnych vzťahov.

Budúce znenie §1ods.1 zákona č.182/1993 Z.z.:
„Tento zákon upravuje:
a) vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,
b) správu bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku,
c) práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
d) spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku.“

V § 1 ods. 2 sa stanovuje vylúčenie bytov a rodinných domov, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje.
Budúce znenie § 1 ods. 2 zákona č.182/1993 Z.z.:
„Tento zákon sa nevzťahuje na:
a) byty osobitného určenia – okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt
b) byty v domoch osobitného určenia
c) rodinné domy, ktoré majú len jeden byt.“

Základné pojmy zákona prechádzajú zmenou, ktorá rozširuje ich význam. Pojem „dom“ už nebude výlučne znamenať len bytový dom, ale aj nebytový dom. Rozlišovacím faktorom bude jednoducho podlahová plocha určená na bývanie, vrátane bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov, ako aj spoločné časti a zariadenia, ktoré budú spoločné pre oba typy domov. To znamená, že ak je viac ako polovica podlahovej plochy určenej na bývanie – ide o bytový dom a naopak, ak je menej ako polovica podlahovej plochy určenej na bývanie – ide o nebytový dom.

Budúce znenie §2 ods. 1:

„Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) domom bytový dom alebo nebytový dom,
b) bytovým domom budova, v ktorej:
1. je viac ako polovica podlahovej plochy určenej na bývanie
2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov
c) nebytovým domom budova, v ktorej:
1. je menej ako polovica podlahovej plochy určenej na bývanie,
2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytových a nebytových priestorov„

Tieto zmeny ovplyvnia nielen obsah § 2, ale aj § 24 ods.1 zákona, ktoré rozšíria jeho platnosť na všetky bytové a nebytové domy. Predtým sa zákon č. 182/1993 Z.z. (okrem bytových domov) vzťahoval aj na budovy, kde bola aspoň jedna tretina podlahovej plochy určená na bývanie a mali najmenej štyri byty. Pre správcu takýchto bytových domov alebo budov sa uplatňoval zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov, čo znamenalo, že museli byť zapísaní v zozname správcov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Od 1.apríla 2024 sa tieto zmeny budú týkať všetkých bytových a nebytových domov, ktoré sa budú riadiť zákonom č.182/1993 Z.z. Rozlíšenie medzi nimi bude založené na tom, či polovica podlahovej plochy je určená na bývanie (bytový dom) alebo nie (nebytový dom). Nebytoví správcovia nebudú podliehať zákonu č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a nebudú potrebovať zápis do zoznamu správcov.