Nová vyhláška 503/2022 Z.Z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, účinná od 1.januára 2023, zavádza nové pravidlá týkajúce sa rozpočítavania nákladov na dodané teplo na vykurovanie a teplú vodu. Stanovuje teplotu teplej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania nákladov na dodané teplo, a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Nová vyhláška ustanovuje nasledovné:

a) Teplotu teplej vody na odbernom mieste.

Teplota teplej vody sa stanovuje na 45 °C až 55 °C na výtoku u konečného spotrebiteľa.

b) Rozpočítavanie nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode.

V prípade, že v bytovom dome sú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo určené meradlá na meranie tepla u spotrebiteľa, celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na spotrebnú a základnú zložku. Odporúčaný podiel základnej zložky je 60%, pričom vlastníci majú možnosť zmeniť tento podiel, avšak nesmú klesnúť pod 30%.

Základná zložka sa tiež rozpočítava medzi byty a nebytové priestory, ktoré nie sú pripojené k vykurovacej sústave, a medzi nadstavbami a podkrovnými priestormi s individuálnym vykurovaním, pričom sa uplatňuje koeficient 0,2 na podlahovú plochu.

Ak spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo neumožní funkciu diaľkového odpočtu, určuje sa náhradná spotreba podľa vzorca uvedeného v príslušnom paragrafe vyhlášky. Zmeny koeficientov na zohľadnenie nepriaznivej polohy priestorov môžu byť vykonané len na základne písomného stanoviska odborne spôsobilej osoby a v súlade s vyhláškou.

c) Rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla.

Náklady na teplú vodu sa rozdeľujú na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka sa vypočíta ako náklady na cirkulačné straty teplej vody spojené s rozvodmi z centrálnej prípravy teplej vody. Jej hodnota nesmie prekročiť 20% celkových nákladov. Táto časť sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých konečných spotrebiteľov v objekte, kde je technicky možný odber teplej vody z centrálneho rozvodu. Pre tých, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov, sa základná zložka nepočíta.

d) Pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode.

e) Pomer základnej a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla.

f) Rozpočítavanie ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Z vyhlášky vyplýva, že rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na teplú vodu sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok do 31.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Rozpočítavanie dodaného tepla podľa Vyhlášky 503/2022 Z.Z. sa prvýkrát vykoná v roku 2024, teda pre zúčtovacie obdobie 2023. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31.decembra 2022, ak sú v súlade s vyhláškou, zostávajú platné.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januára 2023.