výber nového správcu

Ste aktuálne v procese výberu nového správcu pre váš bytový dom? Je to dôležitý krok, ktorý rozhodne o tom, ako sa zmení spôsob výkonu správy a zároveň ako komfortne a výhodne budete ďalej bývať. Výber nového správcu preto treba dôkladne zvážiť a vybrať na základe kritérií, ktoré sú pre vás a váš bytový dom dôležité.

Správny výber nového správcu majiteľmi bytov a nebytových priestorov by mal vyzerať takto:

  • Je potrebné určiť komisiu, ktorú majitelia bytov následne poveria výberovým konaním. Členmi komisie môžu byť zástupcovia vlastníkov, zástupcovia každého vchodu, alebo akákoľvek skupina majiteľov bytov.
  • Komisia by mala osloviť niekoľko správcovských spoločností – ideálne na základe referencií, prípadne osobných skúseností a posunúť ich do tzv. výberového kola.
  • Tieto správcovské spoločnosti by mali pripraviť cenovú ponuku na správu domu. Je možné, že budú chcieť absolvovať základnú obhliadku bytového domu.
  • Komisia potom vyberie 1-3 správcovské spoločnosti podľa zvolených kritérií.
  • Vybraní zástupcovia spoločností budú prizvaní na najbližšiu schôdzu majiteľov bytov a nebytových priestorov, kde by mal byť zvolený nový správca a predstavená nová zmluva o výkone správy, najmä cena za výkon správy a to musí byť odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
  • Na záver schôdze vlastníci musia odsúhlasiť poverenú osobu, ktorá za nich novú zmluvu o výkone správy podpíše. Podpisy musia byť úradne overené.
  • Nový správca následne zaháji proces preberania správy bytového domu, pričom úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými, za účelom plynulého prechodu k novému správcovi a skvalitnenia bývania v dome.