Zástupca vlastníkov je funkcia dôležitá, pričom jeho práva a povinnosti určuje zákon 182/1993 Z.z. nasledovne:

Komunikáciu vlastníkov bytového domu so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi.

Zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Zástupca vlastníkov má povinnosť udržiavať pravidelný kontakt s kanceláriou správcu a o činnosti správcu a dôležitých otázkach pravdivo informovať vlastníkov.

Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

V praxi sa nám osvedčilo ešte nasledovné:

Najlepšie funguje, ak je zástupca vlastníkov aj vlastník bytu, ktorý v bytovom dome býva a nepracuje v inom meste alebo v zahraničí.

Je praktické, ak zástupca vlastníkov zverejní svoje mobilné telefónne číslo medzi vlastníkmi alebo na nástenke.

Je dobré, ak zástupca vlastníkov aspoň 1 x týždenne skontroluje celý bytový dom napríklad: čistotu, poriadok, funkčnosť zatvárania vchodových dverí, okien, prípadné kvapkanie vody, zatekanie… a nedostatky obratom nahlási správcovi

Je dobré ak zástupca vlastníkov 2x do roka pohne hlavným uzáverom prívodu vody do domu, aby ventil zostal dlhodobo funkčný a tzv. „sa nezapiekol“

Je dobré, ak zástupca má v zimnom období k dispozícii vrecko soli a v prípade kalamity posype soľou neveľký priestor pred vstupom do bytového domu. Ide hlavne o moment vykročenia z bytového domu, kedy sa stávajú často úrazy. Nutnosť veľkého zásahu zimnej údržby zástupca nahlási obratom správcovi.

Zástupcom vlastníkov by mal byť najmä človek čestný, ktorému záleží na dianí v dome a nesnaží sa najmä finančne profitovať zo zákaziek na úkor ostatných spoluvlastníkov.

Dobrý, čestný zástupca vlastníkov si zaslúži za svoju činnosť odmenu (refundáciu nákladov). Refundácia musí byť zástupcovi odsúhlasená relevantným hlasovaním a je mu vyplácaná spravidla 1 x mesačne z peňazí sporených na Fonde prevádzky, údržby a opráv domu.