Smetné

Smetné v už zabehnutom zabývanom bytovom dome je jednoduché. Každý zaplatí príslušnú sumu výšky smetného Mestu, podľa počtu obyvateľov prihlásených v jednotlivých bytoch. V NOVOSTAVBE je to však trošku zložitejšie. Pri nových nasťahovaných užívateľoch bytov ešte Mesto nevie vyčísliť, koľko akých smetných nádob má zabezpečiť.

SPRÁVNY SPRÁVCA SMETNÉ NÁDOBY ZABEZPEČÍ
Riešenie tohto dočasného problému je jednoduché. Správca môže zabezpečiť smetné nádoby na základe odhadu počtu osôb. Následne vzniknuté náklady na odvoz komunálneho odpadu rozpočíta medzi jednotlivých obyvateľov a zahrnie im to do vyúčtovania. Na ďalší rok sú už vlastnící bytov povinní počty osôb v jednotlivých bytoch nahlásiť na Mestský úrad a smetné nádoby sú tým pádom bytovému domu pridelené v správnom rozsahu.

AK EŠTE DOČASNÉ SMETNÉ NÁDOBY NIE SÚ K DISPOZÍCII
Na úplnom začiatku bývania v novom bytovom dome vzniká komunálny odpad častokrát vo väčšom rozsahu a smetné nádoby ešte nie sú k dispozícii. Netreba asi zdôrazňovať, že je ohľaduplné všetok takýto odpad zlikvidovať individuálne. Najsprávnejším riešením je ho zaniesť rovno na zberný dvor komunálneho odpadu, resp. ak je to možné, tak ho vyseparovať a odovzdať tak.