habyter

Lebo takíto zástupcovia vlastníkov nás následne „tlačia“ do zákaziek, ktoré nie sú pre vlastníkov výhodné a nútia nás tým porušovať zákon a niesť za to zodpovednosť.

Lebo takíto zástupcovia sa nám následne vyhrážajú, že ak nepodpíšeme zmluvu s nimi vybraným dodávateľom, zabezpečia našu diskreditáciu v dome a následne naše odvolanie ako správcu.

Lebo my, správca, nesieme plnú zodpovednosť za dielo v dome, zostávame v dome aj po ukončení diela, v prípade nekvality my musíme znášať útoky vlastníkov, vybavovať reklamácie a musíme v zmysle zákona dohodnúť pre vlastníkov bytov tie najvýhodnejšie podmienky, pričom zástupca vlastníkov v tomto smere nenesie žiadnu zodpovednosť.

Lebo zástupca vlastníkov má zabezpečovať len kontakt medzi vlastníkmi a správcom a neprislúcha mu vyberať, ani rokovať, ani zabezpečovať dodávky a materiál do bytového domu. O tomto môžu rozhodovať len vlastníci a to riadnym hlasovaním na schôdzi alebo písomným hlasovaním v zmysle zákona 182/1993 Z.z., ktoré vyhlasuje a iniciuje správca na základe potrieb a väčšinovým rozhodnutím vlastníkov.

Zvlášť vystríhame pred podpisovými listinami, ktoré majú poverovať zástupcu vlastníkov, aby jednal s firmami v mene vlastníkov. Rokujte len so správcom, ktorý sa preukáže platnou zmluvou o výkone správy alebo s predsedom spoločenstva, ktorý sa preukáže platnou spoločenskou zmluvou. Len títo sú oprávnení podpisovať zmluvy, robiť úhrady a sú pred vlastníkmi a zákonom zodpovední za svoje konanie.

Tak preto…