Každá správcovská spoločnosť má zákonnú povinnosť vyhotoviť a poslať vlastníkovi bytu a nebytového priestoru vyúčtovanie všetkých ročných nákladov na bývanie najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku. Ide o pomerne zložitý dokument, v ktorom sa vyznať nie je jednoduché, preto vám v nasledujúcich riadkoch v prehľadnej forme prinášame všetky dôležité informácie.

Veľmi zjednodušene povedané, vyúčtovanie spočíva v porovnaní vašich zálohových platieb, ktoré ste v danom kalendárnom roku uhradili a reálnych nákladov na prevádzku vášho bytu alebo bytového domu ako celku.

Odpočty meračov

Vyúčtovanie sa realizuje aj na základe odpočtov skutočnej spotreby, ktoré zabezpečujú špecializované, certifikované spoločnosti. Popri tom správca overuje a upravuje aj počet osôb užívajúcich byt za uplynulé zúčtovacie obdobie.

Spracovanie ročného vyúčtovania

Správcovská spoločnosť musí zahrnúť do vyúčtovania všetky náklady. Zosumarizujú sa všetky faktúry, vyúčtovacie faktúry, týkajúce sa služieb, tovarov a plnení dodaných do bytového domu za uplynulé obdobie. Zaznamenajú a skontrolujú sa údaje z meračov, nahlásené a zaevidované počty osôb a finalizujú sa všetky potrebné detaily na vypracovanie vyúčtovania.

Doručenie vyúčtovania vlastníkom

Finálne vyúčtovanie sa rozpošle vlastníkom spravovaných bytových domov prostredníctvom štandardnej pošty alebo elektronicky. Súčasne sa vlastníkom odovzdá aj správa o činnosti správcu, vyúčtovanie príjmov a výdajov z fondu prevádzky údržby a opráv za uplynulý rok.

Výsledkom ročného vyúčtovania je preplatok alebo nedoplatok

Ak je výsledkom ročného vyúčtovania preplatok, správca pošle vlastníkovi peniaze do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania. Správca je oprávnený použiť zistený preplatok na úhradu prípadného nedoplatku vlastníka z minulých období.

Ak je výsledkom ročného vyúčtovania nedoplatok, vlastník je povinný ho uhradiť do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania na bankový účet bytového domu a pri platbe je dôležité uviesť jeho variabilný symbol pre správne priradenie a zaevidovanie úhrady.

Reklamácia ročného vyúčtovania

Pokiaľ je vlastník bytu alebo nebytového priestoru presvedčený, že v jeho ročnom vyúčtovaní došlo k pochybeniu, môže ho do 30 dní reklamovať. Reklamáciu je potrebné doručiť písomne, alebo sa zastavte osobne v kanceláriách HABYTER, Štefánikova trieda 71 Nitra, počas úradných hodín.